İSEDES

2008 Krizi sonrası Basel düzenlemeleriyle ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), güçlü risk yönetim süreçlerinin en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Finansal kuruluşların geleceğe dönük risklerini belirlemesini ve bu riskleri içsel olarak yönetmesini sağlamayı amaçlamaktadır. ICAAP aynı zamanda bu risklerin düzenleyici otoriteler tarafından zamanında yakalanmalarını ve otoritelerin gerektiğinde müdahale etmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda ICAAP, geleceğe yönelik stres testleri ve senaryo analizleri ile olası bütün risklerin sayısallaştırılarak gerekli sermaye ihtiyacının içsel olarak ölçülmesi sürecidir. ICAAP raporu ise, bu sürecin dokumante edildiği, üst yönetim denetimi ve onayından sonra yasal otoritelere sunulduğu rapordur.

ISEDES, Basel kapsamında BDDK tarafından Türkiye koşullarına uyumlulaştırılan ICAAP’i baz alır. İçsel Sermaye yeterliliği ve gereksinimi değerlendirme sürecidir. ISEDES’te amaç, bankanın statik olarak mevcut risklerinin belirlenmesi, bu risklerin gerektirdiği sermaye ihtyacının hesaplanması ve ileriye dönük 3 yıl için bankanın yapacağı varsayımlaraltında planladığı bütçelerle bu risklerin gerektirdiği sermaye ihtyicacının içsel olarak hesaplanmasıdır.

Risk Yazılım Teknolojileri ISEDES aracı, BDDK’nın ISEDES Rehberi’nde belirttiği Sermaye tablolarının oluştrulmasına ve bankanın içsel sermaye gereksiniminin ileriye yönelik olarak belirlenmesine olanak sağlar.

Özellikler

 • Mevcut durum analizi
 • Bilanço Analizi
 • Gelir Tablosu Analizi
 • Özkaynak Analizi
 • İçsel Sermaye Yeterliliği Analizi
 • Mevduat Yoğunlaşma Riski Analizi
 • Kredi / Mevduat Analizi
 • Senaryo Tanımlama
  • Set edilen BDDK ISEDES senaryolarının seçilmesi
  • Bankanın ISEDES senaryolarının oluşturulması
  • İleriye dönük 3 yıl için faiz şokları
  • İleriye dönük 3 yıl için kur şokları
  • İleriye dönük 3 yıl için NPL oaranı şokları
  • İleriye dönük 3 yıl için enflasyon oranı şokları
 • Projeksiyon Analizi
  • Seçilen ISEDES senaryoları altında ileriye dönük 3 yıl için oluşan bilançoda bütçe varsayımlarının uygulanması
  • İleriye dönük 3 yıl için Gelir Talosunun oluşturulması
  • İleriye dönük 3 yıl için yasal Özkaynak kalemlerinin oluşturulması
 • Sermaye Tablolarının elde edilmesi: Projeksiyon sonucu elde edilen finansal tablolar ile ISEDES Rehberi’nde bahsi geçen
  • İçsel Sermaye Yeterliliği Tablosu,
  • Sermaye Planlama Tamponu Tablosu
  •  İçsel Sermaye Gereksinimi Tablosu

elde edilir.

 

Risk Yazılım Teknolojileri ALM modülünde İSEDES raporunun oluşturulması aşamalı bir süreç analizini içerir:

1) Cari yıl temel durum analizi

2) Senaryo Tanımlama veya Seçimi

3) Projeksiyon

   • Bilanço Projeksiyon
   • Gelir Tablosu Projeksiyon
   • Özkaynak Projeksiyon

 

4) Sermaye Planlama Tabloları ve ISEDES Raporunun oluşturulması

Bu kapsamda, İSEDES modülü statik ve dinamik analizlerden oluşmaktadır.

 

Statik analizler portföy tarihi itibariyle bankanın mevcut riskini yansıtan analizlerdir.

Dinamik analizler ise ileriye yönelik tanımlanan faiz, kur vs. şoklarla bankanın ileriye dönük üç yıl için finansal durumunu yansıtan analizlerdir.

ISEDES modülünde Cari Yıl Temel Durum Analizi’nde banka bilançosunun rapor tarihi itibariyle olan finansal durumu ve riskleri yansıtılır. Bankanın mevcut bilançosu, gelir tablosu, özkaynakları ve birinci ve ikinci yapısal blok risklerinden oluşan içsel sermaye yükümlülükleri detaylı olarak görüntülenir.

 

ISEDES modülünde statik analizler kapsamında, rapor tarihi itibariyle müşteri bazlı en büyük 10, 20, 50 vadeli müşteri mevduatının 30 günde çekildiği varsayımlı farklı senaryolar altında oluşacak fon ihtiyacının belirlendiği Mevduat Yoğunlaşma Riski de hesaplanabilir.

 

Statik analizlerden bir diğeri, Kredi / Mevduat Analizi’dir. Rapor tarihi itibariyle farklı senaryolar altında “Gerçek ve Perakende Mevduat”, “Diğer Kişi Mevduat” ve “Net Krediler” kalemlerinin tutarlarına şoklar verilir. İlgili senaryolarda elde edilen tutarlarla Kredi / Mevduat oranları hesaplanır. Bankanın hedef Kredi / Mevduat Oranına ulaşmak için gerekli olan fon ihtiyacı belirlenir.

Dinamik analiz sürecinin en önemli adımlarından birİ, senaryo tanımlamadır. ISEDES modülünde Senaryo Tanımlama aracı ile, dinamik analizde kullanılacak senaryolar tanımlanabilir. Senaryolar faiz, kur, NPL oranı ve enflasyon oranına  verilen 3 yıllık şokları içerir.

ISEDES analizinin Projeksiyon  adımı, dinamik analizin uygulandığı aşamadır. Tanımlı olan senaryolar altında bankanın bütçe varsayımları uygulanarak ileriye dönük üç yıl için bankanın bilançosu, gelir tablosu, özkaynak tablosu oluşturulur. Üçüncü senenin sonunda Rapor aracı ile ISEDES Rehberi’nde bahsi geçen İçsel Sermaye Yeterliliği Tablosu, Sermaye Planlama Tamponu Tablosu ve İçsel Sermaye Gereksinimi Tablosu elde edilir.